Νομοθεσία


Ν.4368/2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις N.4368-21.2.2016


Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Υπουργείου Υγείας ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεωτική απόλυση από το Δημόσιο με 40 έτη υπηρεσίας και 62 ετών (αντί 35 έτη υπηρεσίας και 60 ετών σήμερα). ΑΡΘΡΟ 12 Παράταση των Ατομικών Συμβάσεων Καθαριότητας έως 31/12/2016 και άλλες διατάξεις που αφορούν την υγεία (ΕΟΠΥΥ, Γεωργαφικά όρι  ΔΥΠΕ κ.α.).   30.12.2015(Φ.184)


Σχέδιο Νόμου

Σχέδιο Νόμου “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” ΥΓΕΙΑ   ΠΡΟΝΟΙΑ  


Σχέδιο Νόμου

Σχέδιο Νόμου “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων” ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ