ΝΟΜΟΣ 4756/2020


01.12.2020

ΝΟΜΟΣ 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.» Φ.Ε.Κ.-Τεύχος Α΄-Αριθ.φύλλου 235/26-11-2020