Οι συνδικαλιστικές άδειες στο Δημόσιο συνεχίζουν να χορηγούνται μετ’ αποδοχές με βάση την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ


Οι συνδικαλιστικές άδειες στο Δημόσιο συνεχίζουν να χορηγούνται μετ’ αποδοχές με βάση την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ – Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. (poedhn.gr)