Νομοθεσία


Σχέδιο Νόμου

Σχέδιο Νόμου “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” ΥΓΕΙΑ   ΠΡΟΝΟΙΑ  


Σχέδιο Νόμου

Σχέδιο Νόμου “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων” ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ


Ν.4325/2015

Ν.4325: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. Ν.4325 – ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ