Ένα κείμενο από τον Αντώνη Καραβά…


Το τρίτο μνημόνιο ταφόπλακα για την δημόσια υγεία

Η πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην υγεία  κατά την δια­κυ­βέρ­νη­ση του προη­γού­με­νου οκτα­μή­νου μπο­ρει να απο­λο­γι­στεί με  δύο βα­σι­κάΧΑ­ρα­κτη­ρι­στι­κά: Πρώτο η επι­λο­γή να μην προ­χω­ρή­σει σε μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες να συ­νε­χί­σει να απο­πλη­ρώ­νει τους το­κο­γλύ­φους-δα­νει­στές και άρα να μην εφαρ­μό­σει βα­σι­κές προ­γραμ­μα­τι­κές δε­σμεύ­σεις με κε­ντρι­κό ζή­τη­μα την αύ­ξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης της δη­μό­σιας υγεί­ας  και  δεύ­τε­ρο η επι­λο­γή  να μην συ­γκρου­στεί με τους μη χα­νι­σμούς της δια­φθο­ράς και του αυ­ταρ­χι­σμού ξη­λώ­νο­ντας τις διοι­κή­σεις των νο­σο­κο­μεί­ων.

Η επι­λο­γή του Κου­ρου­μπλή ενός πα­λαιο­κομ­μα­τι­κού πα­σο­κο­γε­νούςΣΤΕ­λέ­χους για το υπουρ­γείο υγεί­ας δεν απο­τύ­πω­νε απλά μια συ­ντη­ρη­τι­κή επι­λο­γή στο όνομα των συ­σχε­τι­σμών στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ αλλα συμ­βό­λι­ζε την ΄συ­νέ­χεια του κρά­τους΄ δη­λα­δή την συ­νέ­χεια των πε­ρι­κο­πών και την συ­νέ­χεια της  λε­η­λα­σί­ας του ΕΣΥ απο τα ιδιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα.

Κάτω από τις πιέ­σεις του κι­νή­μα­τος αλλά  και της βάσης του κόμ­μα­τος η κυ­βερ­νη­ση υλο­ποί­η­σε την κα­ταρ­γη­ση τουΧΑ­ρα­τσιού των 5ευρώ και την ελευ­θε­ρη προ­σβα­ση σε πε­ρί­θαλ­ψη και φάρ­μα­κα για τους ανα­σφά­λι­στους και υπο­χρέ­ω­σε τον Τσί­πρα να δε­σμευ­τεί για 4500 μό­νι­μες προ­σλή­ψεις μέσα στο 2015. Ο Κου­ρου­μπλής υπο­χρε­ώ­θη­κε να εκ­διώ­ξει τον διοι­κη­τη του ΨΝΑ Θε­ο­δω­ρά­κη μετά από ένα σκλη­ρό και επί­μο­νο αγώνα των ερ­γα­ζο­μέ­νων, του σω­μα­τεί­ου αλλά και των  ορ­γά­νω­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ  και να θε­σπί­σει νόμο για την απο­μά­κρυν­ση των μνη­μο­νια­κών διοι­κη­τών.

Μετά την υπο­γρα­φή του 3ου μνη­μο­νί­ου  το ρι­ζο­σπα­στι­κό πρό­γραμ­μα , οι δε­σμεύ­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ακόμα και αυτά τα πρώτα δειλά θε­τι­κά μέτρα θα είναι πα­ρελ­θόν.

Συ­γκε­κρι­μέ­να:

-Το  3ο μνη­μό­νιο ανα­φέ­ρει κα­θα­ρά ότι οι ελ­λη­νι­κές αρχές «ως προ­α­παι­τού­με­νο, δε­σμεύ­τη­καν να επα­να­φέ­ρουν προη­γού­με­να βα­σι­κά στοι­χεία των με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων στο σύ­στη­μα υγεί­ας», δη­λα­δή  δε­σμεύ­ουν την επό­με­νη κυ­βέρ­νη­ση να επα­να­φέ­ρει το χα­ρά­τσι των 5 ευρώ ή να βρεί «ισο­δύ­να­μα» χα­ρά­τσια.

-Το 3ο μνη­μό­νιο δε­σμεύ­ει τις ελ­λη­νι­κές αρχές να «συ­νε­χί­σουν τη με­ταρ­ρύθ­μι­ση του τομέα της υγεί­ας» δη­λα­δή να συ­νε­χί­σουν την πο­λι­τι­κή των πε­ρι­κο­πών και των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Και για να μην υπάρ­χουν πα­ρα­νο­ή­σεις οι «θε­σμοί» δε­σμεύ­ουν τις «ελ­λη­νι­κές αρχές» ότι: «Για την αξιο­λό­γη­ση των επι­δό­σε­ων των πα­ρό­χων ια­τρο­φα­ρµα­κευ­τι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, τόσο των δη­µό­σιων όσο και των ιδιω­τι­κών, οΕΟΠΥΥ θα συ­νε­χί­σει να συλ­λέ­γει και να δη­μο­σιεύ­ει τα σχε­τι­κά στοι­χεία σε µη­νιαία/τρι­µη­νιαία βάση.Μέχρι τον Ιού­νιο του 2016, οι αρχές θα εκ­πο­νή­σουν εκτί­µη­ση τηςΙΚΑ­νό­τη­τας του δη­µό­σιου τοµέα ανά πε­ρι­φέ­ρεια και ανά ει­δι­κό­τη­τα και θα την χρη­σι­µο­ποι­ή­σουν για να επα­νε­ξε­τά­σουν την ανά­γκη για ανά­θε­ση σε ιδιω­τι­κούς πα­ρό­χους ανά πε­ρι­φέ­ρεια»…

-Το 3ο μνη­μό­νιο στο­χεύ­ει στην ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη επι­βά­ρυν­ση των ερ­γα­ζό­με­νων και των λαι­κών στρω­μά­των που θα υπο­χρε­ω­θούν να βά­λουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη καθώς η χρη­μα­το­δό­τη­ση για την υγεία θα μειω­θεί στο 1.4 δις από το 2016 μέχρι το 2018  και θα πε­ρι­κο­πούν πε­ραι­τέ­ρω οι πα­ρο­χές υγεί­ας μέσω της εφαρ­μο­γής των θε­ρα­πευ­τι­κών πρω­το­κόλ­λων «DRG» και των πε­ριο­ρι­σμών που θα επι­βά­λουν σε θε­ρα­πεί­ες και φάρ­μα­κα

-Το 3ο μνη­μό­νιο προ­βλέ­πει την κα­τάρ­γη­ση του νόμου για την απο­μά­κρυν­ση των   διοι­κη­τών των Νο­σο­κο­μεί­ων με απλή υπουρ­γι­κή από­φα­ση και χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση. Ο θε­σμός των διοι­κη­τών-μα­να­τζερ δια­τη­ρεί­ται και η επι­λο­γή τους θα γίνει με κρι­τή­ρια που θα κα­θο­ρι­στούν με νέο νόμο  από το 2016…

-Το 3ο  μνη­μό­νιο επι­βά­λει μια σειρά  μέτρα προς οφε­λος των κερ­δων των φαρ­μα­κο­βιο­μήΧΑ­νων ενώ η ίδρυ­ση και ανά­πτυ­ξη Κρα­τι­κής Φαρ­μα­κο­βιο­μη χα­νί­ας και Εθνι­κής Φαρ­μα­κα­πο­θή­κης ξε­χά­στη­κε  όχι μόνο στη πράξη αλλά και στο  πρό­γραμ­μα του νέου ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ: είναι κάτι  από «τα παλιά που αφή­νου­με πίσω» …

Καμιά αυ­τα­πά­τη δεν πρέ­πει να υπάρ­χει:Τα μέτρα του 3ου μνη­μο­νί­ου στο έδα­φος της κα­τά­ρευ­σης της δη­μό­σιας υγεί­ας από την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, τις δρα­μα­τι­κές ελ­λεί­ψεις προ­σω­πι­κού και την διά­λυ­ση της πρω­το­βάθ­μιας κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο δεν θα αφή­σουν για μια πιο ΑΝ­θρώ­πι­νη» δια­χεί­ρι­ση.

Ο Κου­ρου­μπλής απέ­δει­ξε έμπρα­κτα μόλις λίγες ώρες πριν ορ­κι­στει η υπη­ρε­σια­κή κυ­βέρ­νη­ση τι ση­μαί­νει η απε­λευ­θέ­ρω­ση από τις «ιδε­ο­λο­γι­κές αγκυ­λώ­σεις» με το κλεί­σι­μο συμ­φω­νί­ας με τους κλι­νι­κάρ­χες για την ενοι­κί­α­ση από το δη­μό­σιο 120 κλι­νών εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας  των ιδιω­τι­κων νο­ση­λευ­τη­ρί­ων.

Όχι μόνο λοι­πόν δεν θα γί­νουν οι επεί­γου­σες προ­σλή­ψεις για να ανοί­ξουν τα 160 κλει­στα κρε­βά­τια εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας του ΕΣΥ αλλά  για τους με­γα­λο­καρ χα­ρί­ες της υγεί­ας θα εισ­ρεύ­σει ζεστό χρήμα την ώρα που οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο ΕΣΥ είναι απλή­ρω­τοι από τις υπε­ρω­ρί­ες τους και οι συ­ντα­ξιού­χοι των 450 ευρώ πέ­φτουν στα 390 ευρώ για να σω­θούν τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία!

Το ενω­τι­κό ρι­ζο­σπα­στι­κό εγ­χεί­ρη­μα της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας αξί­ζει να ενι­σχυ­θει  για τους αγώ­νες της επό­με­νης μέρας, για την συ­νέ­χεια του αγώνα για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νίων , για δη­μό­σια και δω­ρε­άν υγεία για όλους, μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις και πλήρη χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό  και κα­τάρ­γη­ση της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης των υπη­ρε­σιών υγεί­ας.

*για­τρός Γ. Γεν­νη­μα­τάς, ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Αναλυτικά το κείμενο: http://rproject.gr/article/na-toys-halasoyme-ta-shedia