ΟΡΑΜΑ – Ανακοίνωση


 «Αύξηση του ωρομισθίου για Νυχτερινά- Εξαιρέσιμα κατά 15-20%. Αύξηση κατά 12.500.000 της κρατικής χρηματοδότησης για δεδουλευμένα 2016-2017.

Με τη ψήφιση του Ν 4461/2017, με το άρθρο 102παρ. 2 επανέρχεται η αμοιβή για τα Νυχτερινά- Εξαιρέσιμα με τη προσαύξηση του 15% όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Υλοποιείται επιτέλους μια δίκαιη διεκδίκηση που είχαμε αναδείξει σαν κίνημα τη προηγούμενη περίοδο και υπήρχαν οι δεσμεύσεις από το Υπουργείο Υγείας. Αναλυτικά η διάταξη: «2. Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου, β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.». Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.

Η αποτύπωση της διάταξης-όπως καθορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας- έχει οδηγήσει σε πραγματική αύξηση του Ωρομισθίου για τα Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα περίπου κατά 15-20%!!!. Ήδη σε αρκετά Νοσοκομεία οι πληρωμές γίνονται με το νέο καθεστώς, αυξάνοντας τα ποσά που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Είναι πρώτη φορά, που έχουμε μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ενίσχυση του Ωρομισθίου για τους εργαζόμενους του Κυκλικού Ωραρίου.

Χαρακτηριστικά δίνουμε 2 παραδείγματα για το ωρομίσθιο Τ.Ε και Δ.Ε:

Δ.Ε: Νυχτερινό 1,90 γίνεται 2,48. Εξαιρέσιμα 2,58 γίνεται 3,11

Τ.Ε: Νυχτερινό 2,33 γίνεται 3,05. Εξαιρέσιμα 3,50 γίνεται 3,81.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αύξηση αφορά ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους, ΟΛΑ τα Ωρομίσθια Αντίστοιχη είναι και η αύξηση στις Υπερωρίες (από το 2016), ενισχύοντας σημαντικά το εισόδημα των εργαζομένων.

Η ενίσχυση αυτή έρχεται σαν συνέχεια της ενίσχυσης του κονδυλίου για τα δεδουλευμένα, όπως αποτυπώθηκε από το σχετικό κονδύλι. Αναλυτικά:

2014: 58.881250ε    2015:55.452.000ε    2016:66.683.399,79ε           2017: 67.887.923,25ε

Είναι το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του διαχρονικού μας αιτήματος για την αύξηση του Ωρομισθίου μέχρι το διπλασιασμό του, καθώς και της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης, όπως διεκδικούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι το αποτέλεσμα των αγώνων των εργαζομένων που δείχνει ότι μπορούν να υπάρχουν μικρές η μεγάλες νίκες μέσα στα Μνημόνια – που έχουμε ανάγκη σαν εργαζόμενοι για να συνεχίσουμε τους αγώνες για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών στο χώρο της Υγείας.