Υπουργική Απόφαση


Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας για το έτος 2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦ.4265